Logo
 
Manifest programowy założycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił olbrzymi postęp i rozwój zarówno systemu edukacyjnego jak i metodologii nauczania. Hasło społeczeństwa informacyjnego nabiera bardziej realnych kształtów. Coraz więcej osób dąży do zdobywania wiedzy i poszerzania swojego wykształcenia, a dotychczasowe bariery w dostępie do wiedzy i wykształcenia powoli zanikają. Dobra edukacja i wykształcenie coraz bardziej liczą się na rynku pracy, a społeczeństwo coraz odważniej korzysta ze zdobyczy współczesnej nauki – szczególnie w zakresie komunikacji społecznej przy wykorzystaniu nowych technologii. Jednym z elementów tego postępu jest coraz szersza możliwość wykorzystania edukacji internetowej i jej zastosowań we współczesnym świecie.

Edukacja Internetowa w ostatnich latach coraz dynamiczniej rozwija się także w Polsce. Jej zalety dostrzegają nie tylko ośrodki edukacyjne. Coraz częściej zainteresowane też są nią też instytucje naukowo-badawcze. E-learning, edukacja wspomagana technikami teleinformatyki, zdobywa rzesze zwolenników i użytkowników, którzy dostrzegają olbrzymi potencjał w wykorzystaniu nowoczesnych technik kształcenia na odległość – zarówno na poziomie akademickim, jak i rozwoju nauki i technologii.

więcej...
Zobacz w HTMLPobierz PDF
Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej
1. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. "Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej", zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami edukacji prowadzonej z wykorzystaniem najnowszej technologii informatycznej. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – Warszawa.

2. Cele towarzystwa i sposoby ich realizacji
§ 3
Celami Towarzystwa są:
 1. inspirowanie badań naukowych dotyczących edukacji internetowej;
 2. wspieranie rozwoju edukacji internetowej;
 3. wyznaczanie standardów edukacji internetowej.
§ 4
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
 1. aktywną działalność swoich członków;
 2. prowadzenie i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie edukacji internetowej;
 3. popularyzowanie edukacji internetowej;
 4. ewaluację i certyfikację narzędzi, programów i materiałów edukacji internetowej;
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
 6. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą;
 7. popieranie inicjatyw organizacyjno-prawnych sprzyjających rozwojowi edukacji internetowej;


więcej...
Zobacz w HTMLPobierz PDF