Logo
 

Zaproszenie do nadsyłania artykułów
Zapraszamy wszystkich chętnych autorów do nadsyłania referatów związanych z tematyką czasopisma. Mile widziane są artykuły opisujące oryginalne wyniki ukończonych lub trwających prac badawczych poświęconych tematyce e-edukacji, opisy dobrych praktyk i studiów przypadku, a także recenzje książek i reportaże z konferencji naukowych poświęconych tematyce zdalnego nauczania. Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Plik artykułu w formacie .doc należy przesłać w postaci elektronicznej na adres redakcji: eduakcja@eduakcja.eu.
Nadesłane artykuły będą recenzowane. Publikowane będą opracowania, które uzyskały pozytywną opinię recenzentów, ewentualnie po dokonaniu przez autora niezbędnych poprawek, na prośbę redakcji i recenzenta.
Wskazówki dla autorów:
 • plik z artykułem powinien być przesłany w formacie RTF, DOC lub DOCX,
 • praca musi zawierać tytuł, streszczenie (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (maksymalnie 5) w języku polskim i angielskim,
 • należy podać afiliację autora (autorów) zawierającą: nazwę instytucji, adres instytucji, adres e-mail autora (autorów),
 • tekst musi być zawarty w jednej kolumnie,
 • kolejne nagłówki muszą być numerowane; należy unikać nagłówków trzeciego lub kolejnych stopni,
 • wszelkie odwołania do literatury oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA (http://www.apastyle.org). Przykład:
  • odwołanie w tekście: (Wieczorkowska, Madey, 2001)
  • adres bibliograficzny: Wieczorkowska, G., Madey, J. (2007). Dekalog edukacji internetowej. W: Wiemann P., Domańska-Żurek G. (red.). VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • wszelkie ilustracje: rysunki, zdjęcia, wykresy itp. należy przygotować w rozdzielczości minimum 96 dpi i podpisać, podając źródło,
 • wszelkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma).
Prace wybrane do publikacji będą podlegały korekcie językowej oraz składowi, dokonywanym przez redakcję Edu@kcji. Autorzy będą proszeni o autoryzację ostatecznej wersji tekstu.