PTNEI

 

Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. „Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej”, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami edukacji prowadzonej z wykorzystaniem najnowszej technologii informatycznej. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – Warszawa.

 

II.  CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Celami Towarzystwa są:

 1. inspirowanie badań naukowych dotyczących edukacji internetowej;
 2. wspieranie rozwoju edukacji internetowej;
 3. wyznaczanie standardów edukacji internetowej.

§ 4

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. aktywną działalność swoich członków;
 2. prowadzenie i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie edukacji internetowej;
 3. popularyzowanie edukacji internetowej;
 4. ewaluację i certyfikację narzędzi, programów i materiałów edukacji internetowej;
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
 6. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą;
 7. popieranie inicjatyw organizacyjno – prawnych sprzyjających rozwojowi edukacji internetowej;

 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

§5

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 6

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski lub państwa obcego zajmujący się edukacją internetową lub problemami pokrewnymi, który złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowany przez jego dwóch członków i uzyska akceptację Zarządu.

§ 7

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

§ 8

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, polska lub obca, która podejmie wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Towarzystwa oraz wyrazi wolę zostania członkiem wspierającym Towarzystwa. Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem.

 § 9

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa;
 2. wpływania na kierunki działalności Towarzystwa;
 3. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
 4. udziału w konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działalności Towarzystwa;
 5. ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym.

§ 10

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie Członków na rzecz Towarzystwa.

§ 11

 1. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo do:

   • wyrażania swoich opinii i składania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;
   • udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym;
   • korzystania z urządzeń, świadczeń i różnych form pomocy Towarzystwa.
 2. Członek wspierający oraz honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz innych aktów wydanych przez władze Towarzystwa.

§ 12

Członek honorowy oraz wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo ustaje z chwilą:

 1. zgonu członka;
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonego Zarządowi na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich ewentualnych zobowiązań w stosunku do Towarzystwa;
 3. wykluczenia z Towarzystwa.

§ 14

Członek wspierający przestaje być członkiem Towarzystwa w przypadku wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Towarzystwa lub utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych. O utracie statusu członka wspierającego decyduje Zarząd. Od decyzji Zarządu można się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni powzięcia wiadomości o utracie statusu.

§ 15

 1. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd.
 2. Zarząd może wykluczyć członka Towarzystwa w razie:
   • skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
   • poważnego naruszenia statutu lub uchwał władz Towarzystwa,
   • podjęcia działalności na szkodę Towarzystwa.
 3. Od decyzji o wykluczeniu członek ma prawo odwołać się w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o wykluczeniu do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja będzie ostateczna. Sprawa wykluczenia powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania i podana do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.
 4. Odwołanie od decyzji, o których mowa w § 14 oraz w §15.3, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który w trybie niezwłocznym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

IV.  WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 16

Naczelnymi władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa. Do udziału w obradach Walnego Zebrania Członków mogą zostać zaproszone osoby spoza Towarzystwa na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków. W zebraniu Walnego Zebrania mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu;
 2. ustalanie kierunków działalności Towarzystwa;
 3. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Towarzystwa sprawach nie uregulowanych Statutem;
 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu;
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielanie absolutorium Zarządowi po zakończeniu kadencji;
 9. nadawanie członkostwa honorowego;
 10. rozwiązanie Towarzystwa;
 11. określanie zasad ewentualnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków osób z poza Towarzystwa.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 20

 Walne Zebranie powinno zbierać się nie rzadziej niż co cztery lata.

 § 21

 Walne Zebranie wybiera ze swego składu:

 1. Zarząd;
 2. Komisję Rewizyjną,

§ 22

 Walne Zebranie jest zwoływane:

 1. przez Zarząd z własnej inicjatywy;
 2. przez Zarząd, na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa;
 3. przez Komisję Rewizyjną, jeśli od ostatniego Walnego Zebrania upłynęło czterdzieści osiem (48) miesięcy.
 4. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sytuacji o której mowa w § 15.4.

§ 23

Zwołujący Walne Zebranie zawiadamia o nim członków nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed jego terminem, podając jednocześnie plan obrad.

§ 24

Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz od jednego do trzech członków Zarządu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

 § 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa;
 3. ustalanie budżetu i zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa;
 5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Towarzystwa;
 6. reprezentowanie Towarzystwa pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 26

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności pozostali członkowie Zarządu wybierają przewodniczącego spośród siebie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Komisja składa się z trzech (3) osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie.

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Towarzystwa pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 2. przedstawianie w czasie Walnych Zebrań oceny działalności Zarządu;
 3. składanie na każdym Walnym Zebraniem Członków sprawozdań ze swej działalności;
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 22.3.

§ 29

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani z pełnionej funkcji przed upływem kadencji na wniosek 2/3 członków Walnego Zebrania z powodu utraty zaufania. Wniosek o odwołanie umieszczany jest w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Decyzja zapada w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej możliwe jest jedynie na drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie władz Towarzystwa nie mogą pełnić jednocześnie więcej niż jednej funkcji.

 

V.  SPOSÓB REPREZENTACJI TOWARZYSTWA

§ 30

Towarzystwo reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Towarzystwa. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd. Wiceprezes pełni swe obowiązki do czasu uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

 

VI.  FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31

Fundusze i majątek Towarzystwa powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 32

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie.

§ 33

Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

§ 34

Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 35

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa Towarzystwa oraz Skarbnika Towarzystwa.

 

VII.  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 36

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

Drugi termin Walnego Zebrania Członków powinien zostać ustalony na zebraniu pierwszoterminowym. O drugim terminie powinni zostać powiadomieni wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa.

§ 37

Zmiana Statutu powinna być umieszczona na porządku obrad Walnego Zebrania Członków, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.

§ 38

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania Członków powinien zostać ustalony na zebraniu pierwszoterminowym O drugim terminie powinni zostać powiadomieni wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa.

§ 39

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa musi poprzedzać uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa po jego rozwiązaniu.

 

Wersja do druku